Jaarverslag 2020

De Stichting Zwerfkat Almere is opgericht op 23 september 2013. Zij is gevestigd te Huizen.

Krachtens artikel 2 van haar statuten is

 1. Het doel van de Stichting:
  . het vangen van verwilderde katten;
  . het vervoeren van dieren naar dierenarts en/of opvang;
  . noodhulp bieden in de vorm van EHBO en/of het inschakelen van een dierenarts;
  . opvang van bedoelde dieren regelen;
  . castratie en sterilisatie van deze dieren regelen;
  . en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
  bevorderlijk kan zijn.
 2. De Stichting dient het algemeen belang.
 3. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur in 2020:
Mevr. dr. Willy H. Metz, voorzitter en wnd secretaris
Mevr. Ria Ooms – ten Pierik, penningmeester
De heer Martin A. van Beusekom, bestuurslid (tot 17 december in verband met overlijden)

Raad van Advies:
De heer R.J. van Tol, RA
Mevr. Inge van der Voort
Mevr. drs. Edske J. Meijerink

Bestuursverslag

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door twee zeer ingrijpende gebeurtenissen, namelijk in de eerste plaats de uitbraak van de pandemie en in de tweede plaats de ziekte en het overlijden van ons zeer gewaardeerde bestuurslid, Martin van Beusekom. Vooral dat laatste heeft een enorme impact gehad op onze stichting.

Het bestuur van de Stichting Zwerfkat Almere is in 2020 tweemaal bijeengekomen, te weten op 13 januari en 7 september.

De samenstelling van het bestuur is in 2020 gewijzigd in verband met het overlijden van de heer Van Beusekom op 17 december. In januari 2021 is zijn echtgenote, mevrouw Elly van Beusekom-Smids, in zijn plaats toegetreden tot het bestuur.

De bestuursleden, noch de leden van de Raad van Advies, genieten een honorering.

ANBI-status
De Stichting Zwerfkat Almere is sinds 1 januari 2016 aangemerkt als ‘Algemeen Nut
Beogende Instellling.

Activiteiten
In verband met de corona-uitbraak in 2020, moesten de meeste activiteiten van de Stichting Zwerfkat Almere helaas op een laag pitje gezet worden.
De activiteiten voor wat betreft de chipacties – in samenwerking met de Dierenambulance Midden-Nederland – werden, voor zover mogelijk voortgezet, vooral in mankracht. Het zelfde geldt voor de steun aan particulieren in verband met dierenartskosten voor katten in nood.

Eind 2019 werd door de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht een pilot gestart betrekking hebben op de Zwerfkattenproblematiek in Nederland, waaraan de Stichting Zwerfkat Almere heeft bijgedragen.
Op de Camping de Schatberg in Limburg liepen zo’n 50 niet gecastreerde zwerfkatten. En het
werden er jaarlijks meer. Dat is niet goed voor de bewoners en de bezoekers van de
Camping door de overlast die de zwerfkatten veroorzaken. En het is ook niet goed voor de zwerfkatten zelf want zoveel katten op een beperkt stuk land zorgt voor een hoge
infectiedruk, veel inteelt en talloze vechtwonden. De katten van Camping de Schatberg zijn natuurlijk niet de enige zwerfkatten. De zwerfkattenproblematiek heeft de afgelopen jaren op lokaal, provinciaal en landelijk niveau veel aandacht gekregen. Enerzijds door discussies van schade aan de natuur en de noodzaak tot afschieten en anderzijds door het feit dat de mens de veroorzaker is van de zwerfkat; zonder huiskat is er immers geen zwerfkat. Bij de faculteit Diergeneeskunde zijn zij zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen zij bijdragen aan geschikte oplossingen voor deze zwerfkattenproblematiek. Dit doen zij door hun studenten in aanraking te laten komen met maatschappelijke vraagstukken in een voor hen relevante context, en door de samenwerking te zoeken met vooraanstaande stichtingen op dit gebied.

De eerste pilot TNRC (trap – neuter – return of relocate – care) is samen met de masters studenten gezelschapsdieren en dierenartsen-specialisten van de faculteit Diergeneeskunde uitgevoerd. Dit is in samenwerking met het fonds Vrienden Diergeneeskunde (Utrechts Universiteitsfonds), Stichting Dakloos Dier (i.o.) en Stichting Zwerfkatten Nederland gedaan. De ca 50 katten zijn bij aanvang van het project (op)gevangen en er is een beslissing gemaakt welke type nieuw thuis het meest geschikt is voor elke kat Hierbij werd gekeken in hoeverre resocialisatie of een herplaatsing in een definitief thuis mogelijk was. Dit geschiedde in samenwerking met Stichting Dakloos Dier (i.o.) en Stichting Zwerfkatten Nederland.
Het project is in 2020 voortgezet en zal ook in 2021 verder gaan, ook gesteund door de Stichting Zwerfkat Almere.

Financiële verantwoording
Ten aanzien van de rapportage betreffende de financiële resultaten over het jaar 2020
kunnen de volgende cijfers gepresenteerd worden:

Staat van Baten en Lasten 2020
Saldo 1-1-2020 € 24.436,33
BATEN
Donaties € 1.013,50,–
LASTEN
Bureaukosten € ——–
Bestuurskosten (mobiel) € 92,13
Ambulancebus € 500,64
Verzekering € 602,70
Bankkosten € 106,95
Representatie € 16,99
Voordelig saldo € 24,045,87